Dienstverlening ondernemers

Ondernemingsloket     

Als startende ondernemer ben je verplicht je onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en een ondernemingsnummer aan te vragen. Dit geldt zowel voor handelaars, handelsvennootschappen en vrij beroepen. Een ondernemingsnummer vraag je aan via een erkend ondernemingsloket. (zie links)

Nadat jouw onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, dien je een btw-identificatie aan te vragen. Ook hiervoor kan je terecht bij het Ondernemingsloket. Op dit moment dien je het btw-stelsel aan te geven waarvoor je opteert: de gewone regeling, maandelijkse aangiftes, het vrijstellingsregime, het forfaitair stelsel, enz.

Andere vergunningen of registratie voor bepaalde activiteiten

Voor verschillende beroepen gelden bijkomende verplichtingen. Afhankelijk van de activiteit en van de specifieke kenmerken van de onderneming zijn extra passende vergunningen of een registratie nodig. Voorbeelden zijn: de milieuvergunning, de registratie voor aannemers, exportvergunning, vergunning voor fabriceren of in de handel brengen van voedingswaren, enz. Ook voor dienstverlenende beroepen gelden meestal specifieke reglementeringen. Zij vragen een erkenning aan via hun orde of beroepsinstituut. Ook meer info hierover vind je bij een

Ondernemingsloket.

Sociaal secretariaat       

Wanneer u een zelfstandige activiteit begint die de aanwerving van personeel vergt, moet u een aantal administratieve formaliteiten vervullen die door de sociale wetgeving worden opgelegd. Het kan dus nuttig zijn een beroep te doen op een erkend sociaal secretariaat om die ingewikkelde stappen in uw plaats te vervullen.

Concreet voert een sociaal secretariaat verschillende taken uit, waaronder:

 •  verwerking van de gegevens met betrekking tot de lonen en de premies alsook de berekening ervan
 • de inschrijving bij een kinderbijslagfonds en een jaarlijkse vakantiekas
 • de aangiften bij de belastingen voor de bedrijfsvoorheffing en de driemaandelijkse aangiften en betalingen aan de RSZ
 • de opstelling van arbeidscontracten, het personeelsregister, verschillende sociale documenten (loonfiche, individuele rekening, vakantieattest …)
 • ...


Coaching met startersfinanciering     

De subsidiedatabank van Agentschap Ondernemen biedt een overzicht van de belangrijkste subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Subsidie voor opleiding, advies, technologieverkenning of coaching. Als kmo kun je via de kmo-portefeuille van het agentschap ondernemen online een subsidie aanvragen voor opleiding, advies, technologieverkenning en coaching.

Op zoek naar een mix van financiering: FINMIX. Projecten waarbij het klassieke bankkrediet alleen niet volstaat zijn bij het initiatief FINMIX van het Agentschap Ondernemen aan het juiste adres.

Participatiefonds Vlaanderen en PMV. Ben je op zoek naar middelen om een zelfstandige activiteit op te starten of uit te breiden? Participatiefonds Vlaanderen verschaft leningen tegen voordelige voorwaarden.

Winwinlening. Heb je een familielid of vriend die gelooft in jou en je project? En is hij bereid om te investeren in jouw onderneming? De Winwinlening is een interessante financieringsvorm.

MicroStart verleent microkredieten, aangevuld met begeleiding en coaching, aan mensen die bij de traditionele banken geen financiering vinden.

Impulskrediet wil (startende) ondernemers die niet bij een bank terecht kunnen de nodige financiering bieden om hun eigen zaak te kunnen opstarten of verder uit te bouwen.

 

Sociaal verzekeringsfonds      

Elke zelfstandige dient verplicht aan te sluiten bij één van de 11 sociale verzekeringsfondsen in België. De belangrijkste taak van deze sociale verzekeringsfondsen is het innen van de sociale bijdragen van de zelfstandige. Een andere belangrijke taak van een sociaal verzekeringsfonds is haar klanten informeren en inlichten over de sociale rechten en verplichtingen.De sociaal verzekeringsfondsen verrichten hun taken in opdracht van het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen (RSVZ). Het RSVZ valt onder de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken ( FOD Sociale Zaken).Door u aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en bijdragen te betalen als zelfstandige in hoofdberoep, verzekert u zich van eigen sociale rechten, zoals bv. pensioenopbouw, verzekering voor medische zorgen, recht op kinderbijslag, … ( uw “sociaal statuut”).

Starterslabo     

Starterslabo heeft als doelstelling om kandidaat-ondernemers voor te bereiden op een zelfstandige activiteit in hoofdberoep. Het aftasten van de ondernemingsmogelijkheden en begeleiding bij activiteiten ter voorbereiding van een eigen zaak behoren tot de kernopdrachten. De begeleiding gebeurt voornamelijk via het aanbieden van reeksen workshops en opleidingen. Niet-werkende werkzoekenden en mensen uit de zogenoemde kansengroepen zijn hun doelpubliek.

Naast de andere workshops wordt er onder de naam ‘Labo’ onder meer een traject van een 18-tal maanden aangeboden om een eigen onderneming op te zetten. Dit traject bestaat uit twee delen : een voorbereidingsfase (van maximum 6 maanden) en een facturatiefase.
Tijdens de facturatiefase start u reeds uw ondernemersactiviteiten. U dient echter in deze fase uw aankopen en verkopen te laten gebeuren onder de noemer van Starterslabo en ook het BTW-nummer van hen te gebruiken. Gezien deze situatie is het dan ook niet mogelijk om een onderneming op te starten met zware investeringen en/of lange termijnverbintenissen.


Volgens uw eigen situatie is het mogelijk om tijdens het traject, gedeeltelijk of volledig, een werkloosheidsuitkering te blijven ontvangen.


www.starterslabo.be


Agentschap Ondernemer          

Agentschap Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers. Zij kunnen bij het Agentschap Ondernemen terecht voor informatie over financiering, subsidies, vergunningen. Het Agentschap ondersteunt het starten, de groei en de bedrijfscontinuïteit van ondernemingen. Ook hulp bij de zoektocht naar bedrijfshuisvesting is een dienst van het Agentschap. Het werkt hiervoor samen met tal van partners om al deze facetten van het ondernemerschap te stimuleren.


U kan bij ons terecht voor de volgende vragen:
 • U bent als ondernemer op zoek naar steun bij de Vlaamse overheid?
 • U wil meer weten over formaliteiten en vergunningen?
 • U zoekt een vestigingsplaats of uitbreidingsmogelijkheden?
 • U zoekt financiering voor het starten van uw onderneming of voor een nieuw project?
 • U wil innoveren met de hulp van de overheid?
 • U wil investeren in milieu- of energievriendelijke technologie?
 • U zoekt begeleiding bij een dossier?

Het Agentschap Ondernemen gidst u in alle vertrouwelijkheid doorheen het overheidslandschap.

Contact informatie
Agentschap Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T  0800 20 555
info@agentschapondernemen.be
www.agentschapondernemen.be

KEA: programma specifiek voor de zorgsector    

Dankzij het KEA-programma krijg je als starter in de zorgeconomie intensieve begeleiding. Van bij het idee tot aan de effectieve start-up is er praktische coaching door topprofessionals. Je leert om hindernissen in de zorgmarkt te overstijgen en tegenwerkingen van de markt om te buigen in opportuniteiten.
Welke begeleiding mag je verwachten?
Het KEA-programma bestaat uit 3 trajecten:

 • KEA Ideator - van idee tot businessidee (3 seminaries van 2 dagen): heeft mijn idee wel echt potentieel?
 • KEA Bootcamp - van idee tot businessmodel (4 seminaries van 2 dagen): hoe maak ik van mijn idee een stevig businessmodel?
 • KEA Prototype - van idee tot prototype: hoe maak ik een prototype of een proof of concept om mijn idee te kunnen tonen?
Naargelang je ervaring en kennis en de maturiteit van je idee kun je een verkort programma volgen.
Sommige programma's kan je als team volgen en bij sommige kan je er als individueel persoon terecht. 
Voor deelnameprijzen kan je terecht bij de inrichters. 

Contact: 

KEA project
Flanders Business School
Sint-Katelijnevest 26-28
2000 Antwerpen
www.keaproject.be

Participatiefonds Vlaanderen    

PMV financiert ondernemers die actief zijn in Vlaanderen. Afhankelijk van de situatie of het doel van de onderneming in kwestie levert PMV financiering op maat: risicokapitaal, waarborgen voor bedrijfskredieten, voordelige leningen en investeringen via externe fondsen. Vermeldenswaard zijn haar voordelige leningsproducten:

 1. De startlening is een lening van maximum € 100 000 voor starters die ten hoogste 4 jaar actief zijn.
 2. De KMO-cofinanciering is een achtergestelde lening van maximum €350 000. Bestemd voor starters en bestaande ondernemingen. De lening wordt altijd gecombineerd met een cofinanciering.